Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vier ouders en vier leraren. De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken zoals de begroting en de formatie en vergadert minimaal acht keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk (graag vooraf aanmelden via de mail) en de notulen staan op de website. U kunt de MR bereiken via mr@rkstr.nl Naast de MR is er ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad ingesteld. De GMR overlegt met het bestuur over bovenschoolse zaken.

Notulen MR vergadering juni 2022

Notulen MR vergadering mei 2022

Notulen MR vergadering maart 2022

Notulen MR vergadering februari 2022

Notulen MR vergadering januari 2022

Notulen MR vergadering november 2021

Notulen MR vergadering september 2021