Tevredenheid

De ouderenquête van de MR (september 2019) en de DUO tevredenheidsonderzoeken die in december 2019 zijn uitgevoerd onder ouders, kinderen en leraren geven ons als school informatie over dat wat goed gaat en dat wat we moeten verbeteren.

Uitkomst DUO tevredenheidsonderzoeken (10-03-2020)
Eind 2019 hebben we via het instrument van DUO onderzoek gedaan naar de tevredenheid over onze school. Graag delen we met u de uitkomsten.
40% van de ouders heeft de enquête ingevuld en bijna alle leerlingen van de bovenbouw (465 leerlingen) hebben de enquête ingevuld.
Als we kijken naar de ‘algemene tevredenheid’ dan geeft 82% van de leerlingen aan positief te zijn en 74% van de ouders geeft aan positief te zijn. Dat is een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn.
Vervolgens kunnen we per thema kijken hoeveel procent daar positief of negatief over is.  Een groot percentage ouders is positief over de leraar en de sfeer. Minder tevreden zijn ouders over de communicatie en het MT. Een groot percentage leerlingen is positief over de leraar en het leren. Er zijn weinig leerlingen echt negatief over een thema, maar als er dan toch iets genoemd moet worden dan is 11% negatief over de voorzieningen (oa. ICT).
In de bijlage sturen we de factsheets mee waarin u precies per thema kunt zien hoe deze beoordeeld is. Tevens sturen we u een korte toelichting hoe u de resultaten moet lezen.
De uitkomsten van de DUO onderzoeken hebben als input gediend voor ons plan van aanpak waar we hieronder meer over vertellen.

Uitslag DUO Leerlingtevredenheid

Uitslag DUO Oudertevredenheid 

Plan van aanpak tevredenheid op de Twaalfruiter (10-3-2020)

Zoals u weet, hebben we de afgelopen periode hard gewerkt om - naast de DUO uitslagen - vanuit alle metingen, audits, tevredenheidsonderzoeken en gesprekken een plan te maken om de tevredenheid op de Twaalfruiter te gaan verhogen. Dit plan hebben we de naam gegeven: Tevredenheid op de Twaalfruiter.

Via het plan gaan we tot aan december 2020 werken aan vijf thema's die ik hieronder graag even kort voor u samenvat:

1. Communicatie met ouders
We streven er naar dat meer ouders tevreden zijn over de communicatie van de school en over het MT.
Hiervoor hebben we Communicatiebureau Huis in de hand genomen. Zij gaan ons o.a. helpen om de algemene communicatie naar ouders te stroomlijnen, de kleinschaligheid te versterken inclusief het versterken van de dialoog tussen ouders en school. Ook gaan ze ons helpen om HPS in begrijpelijke taal aan ouders uit te leggen.
En heel praktisch: zij gaan kijken of Parro het beste middel is om met ouders te communiceren.
Tevens gaan we een managementassistent aannemen die alle richtlijnen/adviezen van de communicatie gaat uitvoeren, stroomlijnen en borgen voor de school.
2. Communicatie binnen het team
Onduidelijkheid en matige communicatie geeft onvrede en een minder goede sfeer. Door hieraan te werken verwachten we dat de sfeer en de verbondenheid verbetert.
De doelstellingen binnen dit thema richten zich vooral op duidelijk communiceren, afhechten, terugkoppelen en tijdig communiceren.
Om dit te realiseren is het belangrijk dat de schoolleiders meer focus kunnen hebben op het team.
3. Werkdruk
We streven naar verlaging van het gevoel van werkdruk door taken weg te halen, meer autonomie te geven, routines te versterken, communicatie van teamleden naar ouders te versterken en nieuwe medewerkers intensiever te gaan begeleiden.
Acties die hier o.a. bij horen zijn het teambreed evalueren van de inzet werkdrukgelden, het maken van vakinhoudelijke afspraken, het realiseren van een inwerkprogramma/de academie voor nieuwe leraren, het realiseren van een werkverdeling waarin niet-onderwijszaken niet door leraren worden gedaan.
4. Medewerkerbetrokkenheid
Het MT voert geregeld gesprekken met alle medewerkers om te zorgen dat zij binnen de school vanuit hun positieve drive kunnen werken met als doel om de medewerkerbetrokkenheid te verhogen.
5. Organisatiestructuur
We gaan kijken naar de organisatiestructuur van de Twaalfruiter. Er zijn mn. moeilijkheden omdat ouders de schoolleiders (na de leraar) niet altijd als aanspreekpunt zien en naar de directeur stappen. De functiebenaming 'schoolleider' moet naar gekeken worden en er moet meer duidelijkheid komen (naar ouders) in de verantwoordelijkheden en rolverdeling van het MT en de aansturing van de school (als geheel).

Wanneer het ons lukt om te ontwikkelen op bovenstaande doelstellingen, dan zal dit direct profijt opleveren voor onze leerlingen. Een goede organisatie, een fijne sfeer en communicatie zorgt er voor dat onze leerlingen optimaal begeleid worden door een team dat samen optrekt met ouders.
Daar doen we dit voor!

We zullen u geregeld via de nieuwsbrief (en de website) blijven informeren over de voortgang.

De resultaten uit het leerlingtevredenheidsonderzoek worden besproken en opgepakt in onze leerlingenraad (ism. oa. de ICT coördinator). We zullen u op een later moment informeren wat daar concreet uit gekomen is.

Tevredenheid op de Twaalfruiter (Nieuwsbrief 09-04-2020)
Enkele weken geleden hebben we u verteld over ons actieplan om de tevredenheid te verhogen.
Onze focus is - zoals u zult begrijpen- op dit moment grotendeels gericht op het onderwijs op afstand. We hechten echter ook groot belang aan ons plan, maar laat ik eerlijk zijn, dat is best lastig in deze digitale tijd.
Graag vertel ik u welke kleine succesjes we al behaald hebben:

  • De MR heeft aangegeven tevreden te zijn met het actieplan.
  • Het mt heeft net voor de sluiting van de school een bijeenkomst gehad met Huis communicatie. Er ligt nu een ‘grove’ schets van een communicatieplan dat we de komende tijd gaan verfijnen. Het conceptplan wordt in mei tijdens de studiedag voorgelegd aan het team.
  • Huis Communicatie heeft onderzoek gedaan naar de werkbaarheid van Parro. Zij adviseren ons over te stappen naar Social Schools. We hebben hier nog geen besluit over genomen omdat we best huiverig zijn om nu weer over te stappen.
  • Er wordt gewerkt aan de vertaling van HPS naar kernwaarden die aansprekend zijn voor ouders.
  • Het mt probeert ook in deze digitale tijd goed te weten wat er speelt bij de leraren door aan te haken bij digitale leerteambijeenkomsten en/of veel individuele belletjes te doen.
  • Het begeleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers is lastig in deze tijd uit te voeren. Nieuwe collega’s haken nu aan bij de leerteams om wegwijs te worden in ons digitale onderwijsprogramma.
  • De werving managementassistent loopt. Deze persoon zal straks o.a. de uitvoer van het communicatieplan gaan monitoren en uitvoeren.
  • De teamleiders gaan voortaan schoolleiders heten. Dit om de organisatiestructuur duidelijker te maken.

Communicatieplan (Nieuwsbrief 19-06-2020)

We zijn inmiddels alweer een tijdje samen met het communicatiebureau Huis bezig om het communicatieplan uit te werken. Naast de middelen, zoals de opzet van de nieuwsbrief, ons logo en bijvoorbeeld Parro komen we tot de conclusie dat het eerst belangrijk is dat we onze kernboodschap goed opschrijven. De eerste opzet hiervoor is al gemaakt, maar we zijn nog niet tevreden. Welke ouders zouden samen met ons in 2 a 3 klankbordgroep- bijeenkomsten hierover mee willen denken? De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. We starten hiermee in het nieuwe schooljaar.
U kunt zich aanmelden via info@rkstr.nl.

Mirte van den Berg
Directeur van de Twaalfruiter


Resultaten enquête thuisonderwijs (30-07-2020)

Begin juli hebben wij u als ouder gevraagd om uw mening over de periode van thuisonderwijs. 551 ouders hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen, bedankt daarvoor! We zien dat een ruime meerderheid van de ouders tevreden is met de keuzes die we als school gemaakt hebben, dit is fijn om terug te horen. Mocht er in de toekomst opnieuw sprake zijn van sluiting van de school dan zullen wij deze input meenemen in het opstellen van het beleid dat we dan inzetten. In de link hieronder kunt u de resultaten van de enquête nalezen.

Uitslag ouderenquête thuisonderwijs