Effectief leren

Op de Twaalfruiter streven we naar het beste onderwijs waarin kinderen optimaal en effectief leren. Naast kennis van de verschillende vakken en sociaal emotionele ontwikkeling werken we aan ‘het leren leren’ en de vaardigheden voor de toekomst als burger in de maatschappij. We geven ons onderwijs vorm vanuit wetenschappelijk bewezen theorieën over leren en hersenontwikkeling, zoals de leerstrategieën van Marzano, theorieen over leren van Ericsson en dieper leren van Ohlsson.
We verbeteren ons onderwijs continu. In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen effectief leren. Dit wil zeggen dat we op zo’n manier lesgeven dat kinderen er het maximale uit halen. Ze verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. We garanderen dit door de inzet van goede instructie, verschillende didactische leerstrategieën, een goed klassenmanagement en een veilige, ordelijke omgeving.

Een van de werkvormen die we hanteren in ons onderwijs is coöperatief werken. Dit lichten we graag expliciet hieronder aan u toe.  Evenals ons onderwijs aan meer-en hoogbegaafden.

Coöperatief werken op de Twaalfruiter

Leerlingen die coöperatief werken, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten hier met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Door de samenwerking in een groepje ontwikkelen leerlingen ook samenwerkings-vaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving. Binnen coöperatieve werkvormen kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden. De sterke en de minder sterke leerling leren samen. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar ook beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Twaalfruiter staat kwalitatief goed onderwijs voorop. We willen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en spelen daarom in op de verschillen tussen kinderen. (Hoog)begaafde kinderen zijn net zo goed een specifieke doelgroep voor extra zorg als leerlingen die uitval hebben op één of meer gebieden. Door leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met een structurele leerlijn uit te dagen blijven zij gemotiveerd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het ‘ leren te leren’. Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces wat vraagt om verschillende  vaardigheden, zoals plannen en evalueren.  Door verschillende (hoog)begaafde leerlingen binnen de groep te koppelen ontstaat er een vorm van samenwerking en een groep van gelijkgestemden.

Het team heeft in deze jaren veel ervaring en expertise opgedaan met de signalering, diagnostisering en  aanpak van leerlingen met deze speciale onderwijsbehoefte. Hierbij hebben we op basis van opgedane ervaringen keuzes gemaakt op basis van de grootte van de school en de schoolkenmerken. Met het beleidsplan (hoog)begaafdheid (zie website) dat volledig passend is bij de Twaalfruiter geven wij nog meer vorm aan passend onderwijs.