De klachtenregeling

Over het algemeen zal een ouder met een mogelijke klacht eerst aankloppen bij de leerkracht, de directeur en/of de contactpersoon. Deze zullen eerst proberen om de ouder in gesprek te brengen met degene waar het probleem mee/bij speelt. In de meeste gevallen zullen dan goede afspraken gemaakt worden. Mocht de ouder hierna toch nog een formele klacht willen indienen dan heeft de contactpersoon daarin alleen een verwijzende rol. Hij/zij zal de ouder naar de juiste persoon doorverwijzen.  

De klager kan er ook voor kiezen rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon, het college van bestuur, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.

De stichting heeft de klachtenregeleing vastgesteld, die op elke school ter inzage ligt. De klachtenregeling is ook te downlouden van de website van de stichting www.rkscholenvdmh.nl.

 

De contactpersoon

Er is op iedere school tenminste één contactpersoon die met de klager in gesprek gaat over de te volgen route en, indien gewenst, verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

De naam van de contactpersoon (of personen) wordt jaarlijks, in de schoolgids vermeld en is ook te vinden op de website van de school.

De contactpersoon heeft de volgende taken:

- Fungeert als aanspreekpunt bij klachten

- Geeft bekendheid aan zijn/haar taken en functie als contactpersoon binnen de school

- Verstrekt informatie over de klachtenregeling in het algemeen en over de mogelijkheden tot het oplossen van een klacht binnen de school door middel van de afgesproken klachtroutes.

 

De vertrouwenspersoon

Het schoolbestuur beschikt over een externe vertrouwenspersoon die aanspreekpunt is bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen,  en geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of de werkgever. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het College van Bestuur te nemen besluiten.

 

Op de Twaalfruiter is de contactpersoon voor klachten Riet van Veen; Intern Begeleider. Zij is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag. U kunt contact opnemen via emailadres Riet.vanveen@twaalfruiter.nl of telefoonnummer 030-666 80 52.

De externe vertrouwenspersoon is Mw. R. van der Heijden. U kunt contact opnemen via emailadres r.heijden@as-works.nl of telefoonnummer 06- 300 28204.