De klachtenregeling

Over het algemeen zal een ouder met een mogelijke klacht eerst aankloppen bij de leraar van zijn/haar kind. Wanneer zij er samen niet uit komen of extra expertise nodig is, kan de schoolleider of kwaliteitscoördinator erbij gevraagd worden.

In de meeste gevallen komen we er met elkaar uit en zullen er goede afspraken gemaakt worden. Wanneer dit niet het geval is, kan de ouder een formele klacht indienen bij de schoolleider. Wanneer de klacht over de schoolleider gaat, kunt u een klacht bij de directeur indienen. Mocht helaas blijken dat deze klacht onvoldoende wordt opgelost, dan kan de ouder een formele klacht indienen bij het bestuur.

De klager kan er ook voor kiezen rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon, het college van bestuur, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.

De stichting heeft de klachtenregeling vastgesteld, die op elke school ter inzage ligt. De klachtenregeling is ook te downloaden van de website van de stichting www.rkscholenvdmh.nl.

De contactpersoon

Er is op iedere school tenminste één contactpersoon die met de klager in gesprek gaat over de te volgen route en, indien gewenst, verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

De naam van de contactpersoon (of personen) wordt jaarlijks, in de schoolgids vermeld en is ook te vinden op de website van de school.

De contactpersoon heeft de volgende taken:

  • Fungeert als aanspreekpunt bij klachten
  • Geeft bekendheid aan zijn/haar taken en functie als contactpersoon binnen de school
  • Verstrekt informatie over de klachtenregeling in het algemeen en over de mogelijkheden tot het oplossen van een klacht binnen de school door middel van de afgesproken klachtroutes.

Op de Twaalfruiter is de contactpersoon voor klachten Maria Janssen; Kwaliteitscoördinator. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

U kunt contact opnemen via het emailadres maria.janssen@rkstr.nl of telefoonnummer 030-666 80 52.

De vertrouwenspersoon

Het schoolbestuur beschikt over een externe vertrouwenspersoon die aanspreekpunt is bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen,  en geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of de werkgever. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het College van Bestuur te nemen besluiten.

De externe vertrouwenspersoon is Mw. R. van der Heijden. U kunt contact opnemen via emailadres r.heijden@as-works.nl of telefoonnummer 06-30028204.