Ouderenquête

De ouderenquête van de MR (september 2019) en de DUO tevredenheidsonderzoeken die in december 2019 zijn uitgevoerd onder ouders, kinderen en leraren geven ons als school informatie over dat wat goed gaat en dat wat we moeten verbeteren.

Daarnaast hebben we in gesprekken advies van ouders ontvangen en hebben we Bas de Koning ingehuurd om advies uit te brengen om onze communicatie te verbeteren.

We hebben een berg aan informatie. Niet alleen over communicatie maar ook over andere relevante thema’s. Daar willen we 1 plan op maken dat reëel is, haalbaar is en tot het beoogde effect leidt. Bovendien willen we - het liefst - direct goed communiceren over het plan en de voortgang. Rond de krokusvakantie (van 2020) verwachten we het plan klaar te hebben.

Tot aan de krokusvakantie worden de volgende acties daarvoor opgepakt:

1. Alle resultaten en adviezen worden geanalyseerd/besproken in het MT, in het breed-MT (leraren, kwaliteitscoördinatoren en directie), met het bestuur en de MR. Conclusies worden opgenomen in het plan van aanpak.
Er wordt besloten of er een werkgroep geformeerd gaat worden die het plan van aanpak gaat uitwerken en uitvoeren.
2. Er wordt vastgesteld welke adviezen/acties ‘snel en gemakkelijk’ opgepakt/opgelost kunnen worden. Deze worden in het plan van aanpak genoemd maar vooral direct opgelost/ uitgevoerd.
3. Bij elk onderdeel uit het plan stellen we vast hoe we hier terugkoppeling/informatie over geven aan ouders.
4. We gaan op zoek naar een communicatie adviseur.
5. De uitkomsten uit het DUO tevredenheidsonderzoek worden gedeeld met ouders

Naast bovenstaande zijn we bezig om een begeleidingsprogramma op te zetten voor alle leraren die nieuw bij ons komen werken. Dit start per februari 2020. In dit programma maken we ze wegwijs in de Twaalfruiter, onze visie en onze manier van werken. Op die manier voelen collega’s zich hopelijk snel ‘thuis’ en kunnen ze makkelijker aanhaken. Wanneer zij zijn aangehaakt, kunnen ze al snel hun aandacht richten op de klas en de kinderen.

Wat kunt u als ouder concreet verwachten?

  • dat u na de krokusvakantie geïnformeerd wordt over ons plan van aanpak
  • dat er na de krokusvakantie concrete veranderingen in gang gezet gaan worden nav. het plan
  • dat we hier geregeld over communiceren
  • dat we een manier bedenken - waarschijnlijk in de vorm van een klankbordgroep - om te meten of er verbetering is

We horen graag uw mening over onze aanpak.
Wilt u meedenken of heeft u tips en feedback voor ons in dit kader, dan ontvangen we deze graag via een mail aan de directeur mirte.vandenberg@rkstr.nl

Tevredenheid op de Twaalfruiter (nieuwsbericht van 21-2-2020)
Twee nieuwsbrieven geleden hebben we u verteld over het plan dat we opstellen vanuit de input ouderenquête, de tevredenheidsonderzoeken en de gekregen feedback. We hebben hier de afgelopen weken hard aan gewerkt om tot een conceptplan te komen met de naam 'Tevredenheid op de Twaalfruiter'.
Graag geven we even een korte update waar we staan:

-Het conceptplan 'Tevredenheid op de Twaalfruiter' krijgt vorm. Het wordt nu eerst nog bekeken door het hele team van de Twaalfruiter en daarna vertellen we u er na de vakantie over.
-'Huis Communicatie' gaat ons helpen om de communicatie professioneel in te richten, onze visie te 'hertalen' en ze maken een analyse op Parro in vergelijking met andere communicatiesystemen. 
-De uitkomsten van de DUO tevredenheidsonderzoeken kunnen we binnenkort met u delen.
-We zijn reeds begonnen om een intensievere begeleiding op de zetten voor de nieuwe leraren die bij ons komen werken op de Twaalfruiter. Deze leraren krijgen een inwerkprogramma bij ons op school waarna ze op stichtingsniveau ook in een groepje scholing en begeleiding gaan krijgen. 

Tot zover deze update.