De MR

Bekijk hier onze notulen.

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Vanuit de wet (Wet medezeggenschap Scholen, de WMS) is een school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) van de Twaalfruiter in te stellen. De leden van de MR komen in de MR wanneer ze worden gekozen (of benoemd wanneer het aantal potentiële kandidaten niet groter is dan het aantal plekken).
De MR controleert het beleid van de school en heeft hier een grote betrokkenheid bij.
Vanuit de wet moet een MR uit minimaal vier leden bestaan, waarbij er zowel leden die uit en door het personeel worden gekozen als leden die worden gekozen door de ouders lid zijn van de MR.
De MR van onze school is een actieve raad die bestaat uit vier leraren en vier ouders, als vertegenwoordiging van zowel personeel als ouders.

Rechten, bevoegdheden & plichten van de MR:
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dit betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Naast de officiële wettelijke rechten heeft de MR altijd de mogelijkheid om schoolbrede onderwerpen met het management team (MT) te bespreken en/of ongevraagd advies te geven.

Hoe werkt de MR op de Twaalfruiter?
De MR komt ten minste acht keer per jaar bijeen om te vergaderen. Het is mogelijk om als ouder of leraar een vergadering bij te wonen als toehoorder. Ook kun je een onderwerp op de agenda laten plaatsen. Wanneer je een vraag hebt of een onderwerp wilt aanmelden voor de vergadering, stuur een mail naar mr@rkstr.nl. Ook wanneer je een signaal wilt delen, zorg wilt uiten of juist iets positiefs wilt delen, kun je ons bereiken via het bovenstaande mailadres.
Soms zullen we een onderwerp niet zelf kunnen behandelen maar de vraag moeten doorverwijzen naar het management team of de individuele groepsleraar.
Voorbeelden van onderwerpen die we in de MR bespreken zijn:
- Behandelen ingekomen post (reacties van ouders via email of op het schoolplein)
- Punten namens het team (de teamgeleding van de MR stelt het team, voorafgaande aan de vergadering in de gelegenheid punten in te brengen)
Indien nodig voert de MR een ouderenquête uit zodat we zicht krijgen op wat de ouders van de school vinden. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om verbeteringen en aandachtspunten aan het MT voor te stellen.
Daarnaast praat de MR over de overblijf, de formatie (groepsaantallen, groepsgrootte, verhouding leraren versus ondersteuning, etc.), de financiële situatie van de school via de jaarlijkse begroting, de verkeerssituatie, huisvesting, de vakantieplanning en de inhoud van de schoolgids.
De MR controleert het beleid (pestprotocol, klachtenregeling, onderwijsvisie, etc.) van de school en adviseert de directie waar nodig.

Hoe vind ik de MR?
De MR streeft ernaar om zowel de leraren als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid. Dit doen we onder andere door:
Op de website van de school staan onder het kopje MR alle goedgekeurde notulen van de vergaderingen, zodat je kunt teruglezen wat er besproken is tijdens de vergadering. We begrijpen dat notulen een beperkt beeld geven, mocht je dus naar aanleiding van de notulen een vraag hebben, neem gerust contact met ons op.
Na elke vergadering geven we een korte terugkoppeling van wat er besproken is. Mocht je het gevoel hebben dat een bepaald (belangrijk) onderwerp niet aan bod komt, neem ook dan even contact met ons op. 
De MR probeert zoveel mogelijk vertegenwoordigd te zijn bij algemene ouderavonden zodat je ons kunt aanspreken of een vraag kunt stellen. Tijdens deze avonden zullen we regelmatig kort iets over de MR vertellen en onszelf voorstellen.

Het belang van uw kind(eren) (en daarmee dat van u als ouders) en de juf of meester waar u dagelijks mee te maken heeft, gaat boven alles. Vandaar dat we graag willen weten wat u bezighoudt. De MR is altijd bereikbaar via de mail (mr@rkstr.nl) of je kunt ons aanspreken op het schoolplein.

MR leden

Raffie Petronilla (voorzitter)

Ik ben Raffie Petronilla, vader van Maura (groep 6) en Lisa (16 jaar). Getrouwd met Susanne en sinds 2007 woonachtig in Vleuterweide. Ik ben sinds augustus 2018 weer lid van de MR en vanaf December 2018 zit ik de MR voor. Ik houd me in het dagelijks leven bezig met het leren en ontwikkelen van mensen bij ING. Omdat ‘leren en ontwikkelen’ in mijn DNA zit, vind ik het belangrijk om mee te praten en mee te denken met het beleid van de school waar mijn kinderen een groot deel van hun dag bezig zijn met leren en ontwikkelen. De MR is een belangrijk orgaan voor elke school omdat voor mij de MR het verlengstuk van de ouders vormt om binnen de wettelijke kaders de schooldirectie te adviseren, te bevragen en ook in te stemmen met voorstellen. We denken als MR graag mee met de directie en stellen graag vragen die bij ouders leven. Wat mij betreft is de MR dus ook altijd bereid om eventuele vragen rondom beleidskeuzes of generieke vragen die bij ouders leven, voor te leggen aan het MT. Schroom alsjeblieft niet om ons te mailen of ons op het schoolplein aan te spreken. Samen creëren we een fijne, veilige omgeving waarin onze kinderen kunnen floreren.

Maaike de Mooy

Mijn naam is Maaike de Mooy en ik zit sinds juni 2018 in de MR. Ik ben getrouwd met Cas en wij wonen sinds eind 2008 in Vleuterweide. Wij hebben een dochter, Maartje (12), die dit jaar gestart is in de brugklas van het Minkema en een zoon, Teun (7), die nu in groep 5 op de Twaalfruiter (locatie Tuinlanden) zit.
Ik ben afgelopen september gestart met de opleiding tot schoolleider en werk daarnaast nog als projectleider voor een organisatie in de ouderenzorg in Den Haag.

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. In de MR wil ik -samen met de andere MR leden- aan de (ontwikkeling van de) school bijdragen, door vanuit de ouders een stem te geven aan wat er leeft en wat belangrijk is voor ouders en leerlingen in onze school. School moet een fijne en veilige plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Waarin ik specifiek hoop te kunnen bijdragen als lid van de MR, is de MR is zichtbaar en aansprekend/ toegankelijk voor ouders (en leraren) te maken en te (blijven) zorgen dat de directie de MR als een gelijkwaardige en onmisbare schakel ziet. Ik geloof in de kracht van participatie en het echt samen doen.

Sander Reurings

Mijn naam is Sander Reurings, 35 jaar, vader van Lars (groep 3a) en Sep (groep 1/2j). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Senior Internal Audit Manager bij Avery Dennison in Oegstgeest. Ik heb mij aangemeld voor de Medezeggenschapsraad (MR) omdat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school waar kinderen met veel plezier komen én ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen. In mijn werk heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het beoordelen van processen en het adviseren van management over bevindingen en mogelijke verbeteringen. Deze kennis en ervaring kan ik uitstekend toepassen in mijn taken en werkzaamheden als MR-lid van de Twaalfruiter.

Charissa Jagt

Ik ben Charissa Jagt en ik ben moeder van Kasper (groep 3) en Lieke (start eind dit schooljaar op school). Daarnaast ben ik werkzaam als kinder- en jeugd psychiater. Daar weer naast probeer ik tijd vrij te maken voor sport (crossfit en fitness) en ben ik altijd in voor een gezellige borrel.
Ik mocht dit schooljaar als nieuw lid van de MR starten, om met een betrokken en bevlogen team mee te mogen denken over de ontwikkelingen op onze school. Mijn eerste kennismaking is positief en ik ben blij dat ik hier deel van mag uitmaken. Binnen mijn werkzaamheden ben ik dagelijks bezig met de ontwikkeling van kinderen en hoe school hier optimaal op kan aansluiten. Ik hoop deze expertise in de MR in te kunnen zetten en op die manier mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Jorien Elbertsen

Mijn naam is Jorien Elbertsen. Ik woon samen met Tom in IJsselstein. In mijn vrije tijd beweeg ik graag, dus in de avond ben ik vaak op de sportvelden te vinden.
Ik werk sinds 2013 op de Twaalfruiter. Ik ben gestart op de Tuinlanden en werk nu voor mijn 3e jaar op de Boomgaarden. Ik heb in deze jaren ervaring op kunnen doen in verschillende groepen, namelijk in groep 1/2, 3, 4. Momenteel werk ik fulltime in groep 3D, op de Boomgaarden.
Dit schooljaar is het eerste jaar dat ik in de MR zit. In de MR kan ik meedenken over stappen die wij als school maken. Om goede keuzes te maken als MR-lid vind ik het belangrijk om mijn achterban te raadplegen. Ik vind het belangrijk dat de Twaalfruiter een leuke, gezellige school blijft waar de kinderen en leraren met plezier (komen) werken.

Elise van Andel

Mijn naam is Elise van Andel en ik ben nu voor het derde jaar werkzaam in groep 5 op de Twaalfruiter, locatie De Tuinlanden. Samen met mijn man Paul en onze drie kinderen, Julian (20), Sacha (18) en Marc (15) woon ik in Harmelen.
Voordat ik enkele jaren geleden het roer omgooide naar het onderwijs, was ik jarenlang beleidsadviseur bij de gemeente Woerden, van met name de beleidsvelden Sport, Recreatie & Toerisme en Onderwijs. Ik sta nu met veel plezier voor de klas en heb absoluut geen spijt van mijn ommezwaai.
Op de Twaalfruiter heb ik mij in eerste instantie gefocust op het onderwijs in mijn klas en op het leren kennen van de schoolorganisatie. Het meedenken op beleidsniveau is iets dat bij mij past en ik denk dat ik met mijn ervaring op dit vlak een bijdrage kan leveren. Ik wil daarom nu in mijn rol als MR-lid op een positieve wijze bijdragen aan de schoolontwikkelingen die plaatsvinden, waarbij ik samen werken en samen beslissen belangrijk vind. Mijn belangrijkste speerpunt is het gezamenlijk verder bouwen aan kwalitatief goed onderwijs in een prettig leer- en werkklimaat.

Robin Meijer

Mijn naam is Robin Meijer en ik ben 29 jaar oud. Sinds afgelopen zomer woon ik samen met mijn vriendin in een leuk huis in De Meern. Mijn grootste hobby is voetbal en daar besteed ik dan ook veel tijd aan. Met veel enthousiasme heb ik mezelf verkiesbaar gesteld voor de MR. Na vijf jaar werkzaam te zijn op de Twaalfruiter (in groep 7 en 8 op beide locaties) vind ik dat ik de school goed genoeg ken om de stap naar de MR te maken. Dit is iets waar ik al een tijdje geïnteresseerd in ben en na vorig schooljaar een rol te hebben gespeeld in de werkgroepen continurooster en benoeming directeur heb ik ervaren dat het goed bij mij past en dat ik er plezier in heb. Ik zou het leuk en interessant vinden om op beleidsniveau mee te denken en een bijdrage te leveren aan de grote ontwikkeling die we op de Twaalfruiter doormaken en nog gaan doormaken (denk aan: nieuwbouw locatie Boomgaarden, nieuwe opzet onderwijs, het HPS-traject etc.). Ik wil binnen de MR graag de dingen die spelen binnen het team meenemen en bespreekbaar maken. Ik vind het belangrijk dat de Twaalfruiter een leuke school blijft waar goede leraren met plezier (komen) werken aan de best mogelijke ontwikkeling van kinderen.

Voor mij is het de hoogste tijd om meer voor onze goede en leuke school te kunnen gaan betekenen en dat doe ik graag door in de MR te gaan!

Sjoukje Cremer

Mijn naam is Sjoukje Cremer. Ik ben getrouwd met Matthijs. We hebben twee kinderen; Anniek (17) en Daniël (14).
Sinds vorig schooljaar werk ik met veel plezier op De Twaalfruiter. Ik werk van woensdag tot en met vrijdag in groep 6, op de Tuinlanden.
Voordat ik het onderwijs in ging, werkte ik als  sociaal geograaf en deed ik voornamelijk onderzoeks- en advieswerk. Na de geboorte van mijn kinderen, ben ik van loopbaan veranderd. Tot op de dag van vandaag ben ik blij met mijn keuze om het onderwijs in te gaan. Ik geniet ervan om met kinderen te werken en ze te begeleiden bij hun leerontwikkeling. De reden waarom ik mij daarnaast inzet voor de MR is, dat ik mij ook graag verdiep in en meedenk over beleidszaken die de hele school aangaan. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een goede en fijne school voor alle betrokkenen.