De MR

 

Lees hier ons jaarverslag 2017-2018

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Twaalfruiter is een actieve raad die is gekozen door enerzijds de leerkrachten en anderzijds de ouders. De MR is een wettelijk ingestelde raad, bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders, die het beleid van de school controleert en door haar betrokkenheid mede bepaald. De MR heeft voor sommige onderwerpen een adviesrecht en voor andere onderwerpen het recht om daarover geïnformeerd te worden. Naast de officiële rechten heeft de MR ook de mogelijkheid om schoolbrede onderwerpen met het management team (MT) te bespreken. De MR komt ten minste tien keer per jaar bijeen om te vergaderen. Het is mogelijk om als ouder of leerkracht een vergadering bij te wonen als toehoorder. Ook kun je een onderwerp op de agenda laten plaatsen. Stuur een mail naar mr@twaalfruiter.nl als je een vraag hebt of een onderwerp wilt aanmelden voor de vergadering. We zullen altijd beoordelen of het onderwerp geschikt is voor de MR of dat we de vraag moeten doorverwijzen naar het management team of de individuele groepsleerkracht.

De volgende onderwerpen worden door de MR besproken:

- Ingekomen post (reacties van ouders via email of op het schoolplein)

- Punten namens het team (de teamgeleding van de MR stelt het team, voorafgaande aan de vergadering in de gelegenheid punten in te brengen)

- Ieder jaar voert de MR een ouderenquête uit zodat we zicht krijgen op wat de ouders van de school vinden. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om verbeteringen en aandachtspunten aan het MT voor te stellen.

- Daarnaast praat de MR over de overblijf (TSO), de formatie (groepsaantallen, groepsgrootte, verhouding leerkrachten versus ondersteuning, etc.), de financiële situatie van de school via de jaarlijkse begroting, de verkeerssituatie, huisvesting , de vakantieplanning en de inhoud van de schoolgids.

- De MR controleert het beleid (pestprotocol, klachtenregeling, onderwijsvisie, etc.) van de school en adviseert de directie waar nodig.

De MR streeft ernaar om zowel de leerkrachten als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid. Op de website van de school staan onder de sectie MR alle goedgekeurde notulen van de vergaderingen. Via de nieuwsbrief van de school houden we u op de hoogte van actuele onderwerpen die spelen bij de MR. Het belang van u, uw kind(eren) en de juf of meester waar u dagelijks mee te maken heeft, gaat boven alles. Vandaar dat we graag willen weten wat u bezighoudt. Mailen is mogelijk, maar u kunt ons ook altijd even aanspreken.

MR leden

Raffie Petronilla (voorzitter)

Ik ben Raffie Petronilla, vader van Maura (groep 4B) en Lisa (14 jaar). Getrouwd met Susanne en sinds 2007 woonachtig in Vleuterweide. Ik ben sinds augustus 2018 weer lid van de MR en vanaf December 2018 zit ik de MR voor. Ik houd me in het dagelijks leven bezig met het leren en ontwikkelen van mensen bij ING. Omdat ‘leren en ontwikkelen’ in mijn DNA zit, vind ik het belangrijk om mee te praten en mee te denken met het beleid van de school waar mijn kinderen een groot deel van hun dag bezig zijn met leren en ontwikkelen. De MR is een belangrijk orgaan voor elke school omdat voor mij de MR het verlengstuk van de ouders vormt om binnen de wettelijke kaders de schooldirectie te adviseren, te bevragen en ook in te stemmen met voorstellen. We denken als MR graag mee met de directie en stellen graag vragen die bij ouders leven. Wat mij betreft is de MR dus ook altijd bereid om eventuele vragen rondom beleidskeuzes of generieke vragen die bij ouders leven, voor te leggen aan het MT. Schroom alsjeblieft niet om ons te mailen of ons op het schoolplein aan te spreken. Samen creëren we een fijne, veilige omgeving waarin onze kinderen kunnen floreren.

Maaike de Mooy

Mijn naam is Maaike de Mooy en ik zit sinds juni 2018 in de MR. Ik ben getrouwd met Cas en wij wonen alweer 10 jaar in Vleuterweide. Onze kinderen, Maartje (11) en Teun (7),zitten op de Twaalfruiter (locatie Tuinlanden) in groep 8 en groep 4.

Ik werk in Voorburg als locatiemanager van een verpleeghuis voor bewoners met somatische (lichamelijke) beperkingen.

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. In de MR wil ik -samen met de andere MR leden- aan de (ontwikkeling van de) school bijdragen, door vanuit de ouders een stem te geven aan wat er leeft en wat belangrijk is voor ouders en leerlingen in onze school. School moet een fijne en veilige plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zich kunnen ontwikkelen. Waarin ik specifiek hoop te kunnen bijdragen als lid van de MR, is de MR is zichtbaar en aansprekend/ toegankelijk voor ouders (en leraren) te maken en te (blijven) zorgen dat de directie de MR als een gelijkwaardige en onmisbare schakel ziet. Ik geloof in de kracht van participatie en het echt samen doen.

Sander Reurings

Mijn naam is Sander Reurings, 35 jaar, vader van Lars (groep 3a) en Sep (groep 1/2j). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Senior Internal Audit Manager bij Avery Dennison in Oegstgeest. Ik heb mij aangemeld voor de Medezeggenschapsraad (MR) omdat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school waar kinderen met veel plezier komen én ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen. In mijn werk heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het beoordelen van processen en het adviseren van management over bevindingen en mogelijke verbeteringen. Deze kennis en ervaring kan ik uitstekend toepassen in mijn taken en werkzaamheden als MR-lid van de Twaalfruiter.


Jorien Elbertsen

Mijn naam is Jorien Elbertsen. Ik woon samen met Tom in IJsselstein. In mijn vrije tijd beweeg ik graag, dus in de avond ben ik vaak op de sportvelden te vinden.
Ik werk sinds 2013 op de Twaalfruiter. Ik ben gestart op de Tuinlanden en werk nu voor mijn 3e jaar op de Boomgaarden. Ik heb in deze jaren ervaring op kunnen doen in verschillende groepen, namelijk in groep 1/2, 3, 4. Momenteel werk ik fulltime in groep 3D, op de Boomgaarden.
Dit schooljaar is het eerste jaar dat ik in de MR zit. In de MR kan ik meedenken over stappen die wij als school maken. Om goede keuzes te maken als MR-lid vind ik het belangrijk om mijn achterban te raadplegen. Ik vind het belangrijk dat de Twaalfruiter een leuke, gezellige school blijft waar de kinderen en leerkrachten met plezier (komen) werken.

Lara Hinfelaar

Mijn naam is Lara Hinfelaar en ik woon samen met mijn man Martijn in Nieuwegein. Sinds 2010 werk ik met veel plezier op “de Twaalfruiter”. Ik heb hier al met veel verschillende groepen in uiteenlopende leerjaren mogen werken. Maar op dit moment sta ik in groep 7F (locatie; de Tuinlanden), waar ik het erg naar mijn zin heb.

Bij mijn vorige werkgever (2002-2010) heb ik al ervaring op mogen doen met/in de MR. Naast het werken in mijn groep, vind ik het leuk om mezelf te verdiepen in het beleid en andere speerpunten binnen het basisonderwijs. En met name zaken die onze school aangaan natuurlijk. Ik wil hier graag in meedenken. Ook vind ik het belangrijk dat de medewerkers en ouders een stem hebben binnen een organisatie en om samen naar het lopend beleid te kijken. Daarom ga ik nu vol enthousiasme aan de slag in de MR van “de Twaalfruiter”.

Robin Meijer

Mijn naam is Robin Meijer en ik ben 29 jaar oud. Sinds afgelopen zomer woon ik samen met mijn vriendin in een leuk huis in De Meern. Mijn grootste hobby is voetbal en daar besteed ik dan ook veel tijd aan. Met veel enthousiasme heb ik mezelf verkiesbaar gesteld voor de MR. Na vijf jaar werkzaam te zijn op de Twaalfruiter (in groep 7 en 8 op beide locaties) vind ik dat ik de school goed genoeg ken om de stap naar de MR te maken. Dit is iets waar ik al een tijdje geïnteresseerd in ben en na vorig schooljaar een rol te hebben gespeeld in de werkgroepen continurooster en benoeming directeur heb ik ervaren dat het goed bij mij past en dat ik er plezier in heb. Ik zou het leuk en interessant vinden om op beleidsniveau mee te denken en een bijdrage te leveren aan de grote ontwikkeling die we op de Twaalfruiter doormaken en nog gaan doormaken (denk aan: nieuwbouw locatie Boomgaarden, nieuwe opzet onderwijs, het HPS-traject etc.). Ik wil binnen de MR graag de dingen die spelen binnen het team meenemen en bespreekbaar maken. Ik vind het belangrijk dat de Twaalfruiter een leuke school blijft waar goede leerkrachten met plezier (komen) werken aan de best mogelijke ontwikkeling van kinderen.

Voor mij is het de hoogste tijd om meer voor onze goede en leuke school te kunnen gaan betekenen en dat doe ik graag door in de MR te gaan!

Groet,

Robin Meijer