Onze missie

Als school hebben we twee belangrijke doelen die ons bestaansrecht geven: We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en zorgen dat ze als wereldburgers onze school verlaten.
Deze missie geeft sturing aan onze keuzes in ons onderwijs en wat we als school uit willen dragen. Belangrijke waarden daarbij zijn; geloof in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen, respect voor onszelf, elkaar en de omgeving, eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de ander en een hoge mate van vertrouwen in elkaar. 

Onze visie

‘Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis’ is de visie van onze school. Dat is waar we als team aan werken en waar we naar toe werken. Concreet betekent dit dat we garanderen dat alle kinderen effectief leren doordat leraren zich continu professionaliseren en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met anderen/externen.
Onze lerende organisatie is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen.

Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis

Als school hebben we ons twee grote doelen gesteld: alle leerlingen opleiden voor succes in het vervolgonderwijs en alle leerlingen opleiden tot wereldburgers.

Dit bereiken we door goed onderwijs te geven. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen effectief leren en daardoor de leerstof goed onthouden (en in hun lange termijn geheugen opslaan). We moeten daarbij rekening houden met hoe onze hersenen werken en hoe leren precies werkt. Daarom willen we als professional op de hoogte zijn van datgene wat de wetenschap hierover zegt. 

We richten ons in ons onderwijs op drie gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling (ik) en de ontwikkeling als burger (wij). Uit onderzoek weten we dat kennis bij alle drie de gebieden voorwaardelijk is. Met veel kennis kun je nog meer leren en ook vaardigheden gaan oefenen. 

We organiseren het leren via het EDI-model (het instructiemodel) en gebruiken deze in alle klassen zodat er optimaal geleerd wordt. Ook gebruiken we de leerprincipes van Rosenshine.

We vinden het als school belangrijk om een goed aanbod aan de leerlingen te geven. We streven er naar dat alle leerlingen dit aanbod kunnen behalen en hebben daarbij hoge verwachtingen van onze leerlingen. Differentiëren doen we door sommige leerlingen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). We leren in een veilige en ordelijke omgeving. Daarin is ICT ook belangrijk. Het ontwikkelen van elke leerling doen we natuurlijk samen met de ouders.

In deze bijlage leest u onze gehele visie.